Programma - GBZ-2018

Title
Ga naar de inhoud
Verkiezings programma
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor Zandvoort, door Zandvoort

Gemeente Belangen Zandvoort is niet verbonden aan een landelijke partij.
Wij treden onafhankelijk op met het belang van Zandvoort/Bentveld voorop!

WONEN IN ZANDVOORT
 • GBZ wil de gemeentelijke woonlasten voor alle burgers beperken.
 • De jeugd heeft moeite om in Zandvoort/Bentveld betaalbare woonruimte te vinden. Wij vinden dat er meer bij elke levensfase passende woningen moeten worden gebouwd, om dit uit te voeren moet de gemeente hiervoor dwingende afspraken maken met de woningcorporatie.
 • Wij zullen toezien dat woningbouwvereniging de Key zich houdt aan de prestatieafspraken om onze inwoners voorrang te verlenen bij woningtoewijzing.
 • Bij nieuwbouwprojecten moet voldoende parkeergelegenheid gecreëerd worden, onder of boven de grond.
 • Bestemmingsplannen moeten onze dorpsidentiteit beschermen, ruimte en groen moeten belangrijke elementen in ons dorp blijven.
 • GBZ zal waakzaam zijn ten aanzien van de koers die de gemeente uitzet, in samenwerking met de woningbouwcorporatie, bewoners en de ondernemers met betrekking tot de energietransitie. (aardgas naar elektra)
         
WELZIJN, JEUGD, SPORT EN CULTUUR
 • Wij komen op voor de belangen van alle inwoners om hen in staat te stellen actief deel te blijven nemen aan de samenleving.
 • Wij zullen ons blijven inzetten om de kwaliteit en kwantiteit van de thuiszorg te waarborgen.
 • Mantelzorgverleners moeten ondersteuning blijven krijgen voor vervanging bij afwezigheid of verhindering.
 • Ouderenzorg zal in de toekomst een belangrijk punt worden door veranderingen in de WMO, zorg en woningbeleid. Wij zullen, op gemeentelijk niveau, ons blijven inzetten voor helderheid en verbetering.  
 • Het stimuleren van kunst en cultuur blijft voor ons van grote waarde.
 • De Zandvoortse musea, gebouw De Krocht, Pluspunt en de Blauwe Tram hebben een toegevoegde culturele waarde. Extra activiteiten moeten kunnen worden uitgebreid om hun bestaansrecht te verzekeren.
 • Voor het welzijn van de jeugd zijn sport en spel heel belangrijk. Het blijven verstrekken van subsidies en tegemoetkomingen voor onze inwoners is hierbij onmisbaar.
           
ONDERWIJS
 • Er moet een veelzijdig aanbod van onderwijs zijn en blijven!
 • Wij zullen blijven zoeken naar financiële middelen om schoolzwemmen weer in te voeren en te behouden.
 • Naar school gaan op de fiets in Zandvoort moet gestimuleerd worden. De wegen naar en rondom de scholen dienen beter te worden ingericht om de verkeersveiligheid te vergroten.
TOERISME EN ECONOMIE
 • Wij vinden het stimuleren van verblijfstoerisme, door het eenvoudiger maken van regelgeving voor pensions, hotels en B&B, heel belangrijk.
 • Wij staan achter de promotie welke Zandvoort Marketing/VVV voert.
 • De bereikbaarheid van Zandvoort blijft een groot aandachtspunt, wij zullen blijven strijden om dit te verbeteren.
 • De komst van een jachthaven, als onderdeel van het toekomstbestendig maken van de kust, zien wij als een toegevoegde waarde voor Zandvoort.
 • Het onbetaald parkeren op de boulevards gedurende de wintermaanden moet weer ingevoerd worden. Zandvoort heeft dan een grotere aantrekkingskracht in de wintermaanden zonder dat er parkeeroverlast voor onze inwoners ontstaat. Bijkomend voordeel is dat de parkeerapparatuur niet kapot gaat.
 • Het aanvragen en organiseren van evenementen moet eenvoudiger aan te vragen zijn en sneller afgehandeld worden.
 • Wij omarmen en ondersteunen de terugkeer van de Formule 1.
 • Zandvoort moet weer op de kaart komen en moet bruisend, gezellig, veilig en bereikbaar worden. Het weer instellen van een openbaar vervoer in de nacht tijdens het seizoen en in de weekenden kan daar een goede bijdrage aan geven.


FINANCIËN
 • Wij willen nog meer subsidies verwerven van hogere overheden, die allerlei lokale initiatieven en ontwikkelingen kunnen bevorderen.
 • Bij projecten moeten de kaders en doelen nog duidelijker vastgesteld worden, zodat de controle door de raad beter uitgevoerd kan worden.
 • Rapporten van de rekenkamer dienen binnen korte termijn te worden geëvalueerd  en de aanbevelingen opgevolgd.


VERKEER
 • Wij willen en goed verlichte voetpaden en (geasfalteerde) fietspaden in onderscheidende kleuren.
 • Strandafgangen moeten beter begaanbaar zijn voor kinderwagens, bolderkarren, rolstoelen, scootmobielen enzovoorts.
PARKEREN
 • Wij zijn nog steeds de enige politieke partij die vanaf dag één tegen het Bewonersparkeren (=Belanghebbendenparkeren) is geweest. Het reserveren van parkeerplekken voor bewoners die overdag naar hun werk zijn past niet in een gastvrije badplaats.
 • Wij blijven van mening dat, daar waar bewoners parkeeroverlast ervaren, betaald parkeren de enige juiste oplossing is.
 • We worden gesteund en gesterkt door de conclusie - De reguleringsvorm "betaald parkeren" is in onze ogen voor Zandvoort de meest geschikte basisreguleringsvorm - in het rapport van de Rekenkamer Zandvoort.
Terug naar de inhoud