Raadsvergadering - GBZ-2018

Title
Ga naar de inhoud
Informatie GBZ
21 maart 2018

Aan alle Raadsleden, buitengewoon Raadsleden, De voorzitter van de Raad en de Griffie!

Om maar met de deur in huis te vallen het volgende:

In heb vernomen dat velen van u denken dat GBZ de extra raadsvergadering alleen maar heeft aangevraagd om te kunnen spreken over Michel Demmers en over wat hem is overkomen.
Dat is geenszins het geval en zou ook totaal niet passend zijn.
Het ontslag van Michel Demmers heeft feitelijk niets te maken met het opheffen van de opschorting van het raadsbesluit van 28 juni 2018 Watertorenplein.

De conclusies van het rapport van decentraalbestuur.nl zijn duidelijk, alle wethouders/colleges welke sinds 2006 berokken zijn geweest hebben zowel de raad als de architectenbureaus volledig en tijdig geïnformeerd.
De raad heeft op 14 december het volgende besluit genomen;

- Voor de duur van het raadsonderzoek cq raadsenquête de uitvoering van het raadsbesluit van 28 juni 2017 inzake het Watertorenplein op te schorten.

Het onderzoek is afgerond, de conclusies geven geen aanleiding tot verder onderzoek en dus kan de raad niet anders dan de opschorting opheffen.
Dat is wat ons betreft het enige besluit wat genomen moet worden maandag 26 maart 2018.
De stukken welke wethouder Bluijs op 14 maart heeft gedeeld, bevestigen de spoedeisendheid van het besluit.

Met vriendelijke groet,

Astrid van der Veld


18 maart 2018

Doel van de raadsvergadering is de bevriezing van het watertoerenpleinproject af te halen.

Dat kan in een raadsvergadering waarin de Raad van de afgelopen 4 jaar de kans heeft deze periode goed af te sluiten.
Een raadsvergadering die in 5 minuten kan zijn afgerond.
De voorzitter kiest voor een heel ander traject.
Dat is en was niet de intentie van GBZ.

Dat er nog een andere mogelijkheid is, de Raad heeft in haar besluit tot continuering van het bevriezen van project Watertoerenplein al besloten dat bevriezen er automatisch afgaat na afronding van het Raadsonderzoek.

Het had wel zo netjes geweest als de Raad dit in gezamenlijkheid had afgerond.
Gemiste kans?

Zonder overleg en 22 uur na aanvraag beslist de Voorzitter van de Raad een ander traject dan GBZ voorstaat te volgen.

Reactie van de voorzitter!
Namens de voorzitter van de raad meld ik u het volgende.
 
“Geachte raadsleden,
 
Op 18 maart jl. is een verzoek om een extra raadsvergadering gedaan. Het verzoek is voldoende ondersteund. De verzoekers hebben gevraagd om die vergadering te houden op 20 maart a.s.
Aan het verzoek om een vergadering te houden op 20 maart 2018 kan niet worden  voldaan. Daarvoor zijn de volgende redenen:

- Om op een dergelijke korte termijn een vergadering uit te schrijven is alleen te rechtvaardigen bij zeer hoge urgentie. Als die er niet is, kan er wel op korte termijn worden bijeengekomen maar dan zodanig dat:
 
  • ieder zijn agenda zou moeten kunnen vrijmaken,
  • raad en college zich kunnen voorbereiden, en
  • de vergadering tijdig bekend kan worden gemaakt aan het publiek.

- Om te kunnen vergaderen zal er een agenda moeten zijn en een te nemen besluit. Weliswaar zijn het onderwerp en de intentie van de vergadering genoemd in het in het verzoek, maar daarmee is er nu geen raadsvoorstel of een motie beschikbaar waarover kan worden gedebatteerd en besloten.

Praktisch gezien is het dus niet mogelijk morgen te vergaderen.
Ik ben wel bereid een raadsvergadering voor volgende week uit te schrijven en wel op MAANDAG 26 MAART 2018. Ik roep u dan ook op tot deze vergadering. Degenen die om de vergadering hebben verzocht vraag ik ten spoedigste een initiatiefraadsvoorstel, een motie of iets dergelijks toe te zenden, waarover gesproken kan worden.

Het tijdstip van de vergadering heb ik voorlopig gezet op 21.00 uur. Ik heb dit gedaan om de mogelijkheid te hebben voorafgaand daaraan (bijv. om 19.30 uur) een raadscommissievergadering te beleggen. Het bureau Decentraal Bestuur.nl  en de begeleidingscommissie Raadsonderzoek hebben zich bereid getoond vragen over het onderzoek en de aanbevelingen te willen beantwoorden; wellicht is dit het moment. En in een commissievergadering kunnen ook insprekers hun bijdrage leveren.
Ik verzoek de agendacommissie hierover te besluiten.”

De Griffie

Reactie Gemeente Belangen Zandvoort

PERSBERICHT

20 maart 2018  12:45 uur

Namens de voorzitter van de Raad heeft de griffier aan de Fractie van GBZ gevraagd of er voorafgaande aan de extra raadsvergadering een commissie vergadering moet worden gehouden.

De ractie ven GBZ was de volgenden (in cc naar SZ en OPZ1)

Goedemiddag .....,

Zoals daarnet beloofd onze reactie op het houden van een commissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering.
 
Hier heeft de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort geen behoefte aan.

De raadsvergadering gaat maar om een punt, de opschorting op de uitvoering van het raadsbesluit van 28 juni 2017 inzake het Watertorenplein, op te heffen. Reden hiervoor is dat het raadsonderzoek is afgerond en er geen raadsenquête gehouden hoeft te worden op basis van de conclusies van het rapport van decentralbestuur.nl.
 
Meer niet!  Wij willen geen debat hierover, alleen een besluit.

Sommige leden van de raad zullen vermoeden dat wij deze vergadering willen beleggen om Michel Demmers schoon te praten maar dat is geenszins het geval.

Wat ons betreft gaan we de laatste vergadering, van deze raad in deze samenstelling, als kortste raadvergadering ooit beleven.

Met vriendelijke groet,
Astrid van der Veld
Terug naar de inhoud